Sala gimnastyczna

Zasady wynajmu sali gimnastycznej

 

Zasady wynajmu sali gimnastycznej
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rybniku

1. Administratorem i Wynajmującym salę gimnastyczną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rybniku jest Dyrektor.
2. Salę gimnastyczną udostępnia się w pierwszej kolejności na realizację zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych oraz na treningi sportowe prowadzone przez szkołę.
3. W czasie wolnym od zajęć sala gimnastyczna może być udostępniona odpłatnie osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.
4. Udostępnienie Sali gimnastycznej odbywa się z przyjęciem zasady pierwszeństwa dla klubów sportowych, organizacji i grup zorganizowanych, prowadzących działalność statutową, dotyczącą sportu i rekreacji, których podopiecznymi są m.in. uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku. W następnej kolejności możliwość wynajęcia sali gimnastycznej mają pozostałe kluby sportowe, inne organizacje, grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne.
5. Sala gimnastyczna wynajmowana jest po wcześniejszym złożeniu podania i na podstawie umowy zawartej między Dyrektorem a Najemcą.
6. Podstawową jednostką wynajmu jest 1 godzina (60 min). Czas wynajmu może być zwiększony o wielokrotność jednostki podstawowej.
7. Dyrektor zastrzega sobie prawo do nieudostępniania sali gimnastycznej w okresie wakacji, ferii szkolnych, w dni świąteczne oraz dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
8. W przypadku organizowanych przez szkołę imprez i uroczystości, udostępnienie sali gimnastycznej zostaje odwołane. Dyrektor zastrzega sobie prawo poinformowania o tym fakcie Najemcy najpóźniej z jednodniowym wyprzedzeniem.
9. Minimalne stawki opłat za wynajem sali gimnastycznej określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie umów najmu i użyczenia zawieranych przez dyrektorów miejskich