Stołówka

JADŁOSPIS

Jadłospis znajduje się po zalogowaniu do systemu ALAN EPRZEDSZKOLE

 

Ważne informacje

Zasady korzystania z usług stołówki:

 1. Cena obiadu wynosi 5,50 zł.
 2. Koszt ogólny w zależności od ilości zdeklarowanych dni (podaje intendentka).
 3. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy.
 4. Rodzic zobowiązuje się do odbioru rozliczenia miesięcznego w siedzibie szkoły do piątego dnia miesiąca następującego po każdym okresie rozliczeniowym.
 5. Należności płatne są przelewem na rachunek bankowy o numerze: 51102024720000630204998227.  W opisie przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc.
 6. Rodzic dokonuje wpłat za obiady z dołu, każdorazowo do 15 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po okresie rozliczeniowym.
 7. Rodzic zobowiązany jest poinformować szkołę o nieobecności ucznia najpóźniej do godz. 8.00 w dniu nieobecności. (osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu 32 4220511) w sekretariacie szkoły lub u intendentki. W przypadku nie zgłoszenia informacji rodzi zostanie obciążony za obiad wydawany w dniu nieobecności dziecka.

REGULAMIN STOŁÓWKI

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów, nauczycieli i pracowników SP nr 16 w Rybniku.
 2. Obiady wydawane są dla:
 3. uczniów wnoszących opłaty indywidualne,
 4. dla dzieci, których dożywianie dofinansowuje MOPS,
 5. dla pracowników szkoły, którzy opłacili posiłek.
 6. Podmioty wymienione w pkt.2 korzystają ze stołówki po złożeniu pisemnej umowy i deklaracji wg wzoru obowiązującego w placówce i zatwierdzeniu listy przez dyrektora szkoły.
 7. W stołówce nie wydaje się posiłków na wynos.
 8. Koszt obiadu uwzględnia:
 9. koszt surowców użytych do przygotowania posiłku
 10. koszt wytworzenia posiłku
 11. Pracownicy szkoły ponoszą całkowity koszt obiadu.
 12. Pracownicy kuchni korzystać z obiadów mogą na zasadach określonych w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, zawartego w dniu 18 stycznia 2000 r.
 13. Opłaty dokonywane są z dołu, każdorazowo do 15-go dnia miesiąca kalendarzowego następującego po okresie rozliczeniowym. Od nieterminowych wpłat naliczane będą odsetki.
 14. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie w danym miesiącu.
 15. Posiłki wydawane są w godzinach 11:25, 12.30 i 13.30 w podziale na grupy klasowe. W przypadku zmian organizacji pracy w szkole możliwa jest zmiana godzin wydawania posiłku.
 16. Przed wejściem na stołówkę uczniowie zobowiązani są do umycia rąk.
 17. Podczas spożywania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
 18. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka w jednym szeregu. Uczeń odbiera posiłek i sztućce indywidualnie.
 19. Podczas oczekiwania w kolejce na wydanie posiłku jak i podczas jego spożywania, wszystkich obowiązują zasady kulturalnego zachowania oraz przestrzegania bezpiecznej odległości.
 20. Po spożytym posiłku uczeń zobowiązany jest odnieść brudne naczynia w wyznaczone miejsce.
 21. W przypadku planowanej nieobecności w szkole należy zgłosić ten fakt przynajmniej 1 dzień wcześniej, a nieplanowanej do godziny 8:00 danego dnia (osobiście lub telefonicznie 32 42 20 511) w sekretariacie szkoły lub u intendentki.
 22. Nieobecności nie zgłoszone nie będą odliczane.
 23. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień.
 24. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia oraz z rozporządzeniami.
 25. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek na niej. Kurtki i tornistry uczniowie pozostawiają przed stołówką.
 26. Należy przestrzegać poleceń wydawanych przez osoby dyżurujące oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących w stołówce.