Stołówka

JADŁOSPIS

Jadłospis na dzień 05.06.2023

Krem z białych warzyw /10/ i groszkiem ptysiowym /13/ Chleb /13/ Makaron /2 / z mięsem mielonym w sosie pomidorowym /2/ Kompot Owoc

Jadłospis na dzień 06.06.2023

Rosól z makaronem /2/ warzywami /10/ i nat.pietruszki. Kotlet schabowy panierowany, ziemniaki, mizeria /5/ Woda z sokiem 100%

Jadłospis na dzień 07.06.2023

Zupa kalafiorowa z warzywami /10 i lanym ciastem /2/ Gulasz wieprzowy z kaszą bulgur /13/ ogórek małosolny Kompot Owoc

Ważne informacje

Zasady korzystania z usług stołówki:

 1. Cena obiadu wynosi 5,00 zł.
 2. Koszt ogólny w zależności od ilości zdeklarowanych dni (podaje intendentka).
 3. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy.
 4. Rodzic zobowiązuje się do odbioru rozliczenia miesięcznego w siedzibie szkoły do piątego dnia miesiąca następującego po każdym okresie rozliczeniowym.
 5. Należności płatne są przelewem na rachunek bankowy o numerze: 51102024720000630204998227.  W opisie przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc.
 6. Rodzic dokonuje wpłat za obiady z dołu, każdorazowo do 15 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po okresie rozliczeniowym.
 7. Rodzic zobowiązany jest poinformować szkołę o nieobecności ucznia najpóźniej do godz. 8.30 w dniu nieobecności. (osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu 32 4220511) w sekretariacie szkoły lub u intendentki. W przypadku nie zgłoszenia informacji rodzi zostanie obciążony za obiad wydawany w dniu nieobecności dziecka.

REGULAMIN STOŁÓWKI

Szkoły Podstawowej nr 16 w Rybniku

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów, nauczycieli i pracowników SP nr 16 w Rybniku.
 2. Obiady wydawane są dla:

a) uczniów wnoszących opłaty indywidualne,

b) dla dzieci, których dożywianie dofinansowuje MOPS,

c) dla pracowników szkoły, którzy opłacili posiłek.

3. Podmioty wymienione w pkt.2 korzystają ze stołówki po złożeniu pisemnej deklaracji wg wzoru obowiązującego w placówce i zatwierdzeniu listy przez dyrektora szkoły.

4. W stołówce nie wydaje się posiłków na wynos.

5. Koszt obiadu uwzględnia:

 • koszt surowców użytych do przygotowania posiłku
 • koszt wytworzenia posiłku

6. Pracownicy szkoły ponoszą całkowity koszt obiadu.

7. Pracownicy kuchni korzystać z obiadów mogą na zasadach określonych w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, zawartego w dniu 18 stycznia 2000 r.

8. Opłaty z tytułu kosztów żywienia należy wnosić w terminie do 15-go każdego miesiąca. Od nieterminowych wpłat naliczane będą odsetki.

9. Posiłki wydawane są w godzinach 11:15 do 13:35 w podziale na grupy z zachowaniem reżimu sanitarnego.

10. Przed wejściem na stołówkę uczniowie zobowiązani są do umycia rąk.

11. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.

12. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka w jednym szeregu. Uczeń odbiera posiłek i sztućce indywidualnie.

13. Podczas oczekiwania w kolejce na wydanie posiłku jak i podczas jego spożywania, wszystkich obowiązują zasady kulturalnego zachowania oraz przestrzegania bezpiecznej odległości.

14. Po spożytym posiłku uczeń zobowiązany jest odnieść brudne naczynia w wyznaczone miejsce.

15. W przypadku planowanej nieobecności w szkole należy zgłosić ten fakt przynajmniej 1 dzień wcześniej, a nieplanowanej do godziny 8:00 danego dnia (osobiście lub telefonicznie  32 42 20 511) w sekretariacie szkoły lub u intendentki.

16. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie w następnym miesiąc

17. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień.

18. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia oraz z rozporządzeniami.

19. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek na niej. Kurtki i tornistry uczniowie pozostawiają przed stołówką.

20. Należy przestrzegać poleceń wydawanych przez osoby dyżurujące oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących w stołówce.

21. Pracownicy kuchni i nauczyciele dyżurujący zobowiązani są do ograniczenia przemieszczania się po sali stołówki.